Warunki polityki prywatości

Robix automation sro, z siedzibą Kbel 26, Benatky nad Jizerou, 294 71, IČ: 06890644 (zwany dalej „administratorem”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016 Parlamentu Europejskiego i Rady / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie PKB”); dane o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym zakresie praw osób, których dane dotyczą, do przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora.

1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1.1 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem GDPR i zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym, którym jest ustawa nr 101/2000 Coll. oraz o zmianach niektórych aktów, z późniejszymi zmianami (zwanych dalej „RRSO”).

1.2 Administrator przetwarza jedynie dokładne i, jeśli to konieczne, zaktualizowane dane osobowe uzyskane zgodnie z RRSO i Rozporządzeniem GDPR, zbierając i przetwarzając takie dane osobowe tylko w określonym określonym celu, w zakresie i na czas niezbędny do spełnienia tego konkretnego celu. .

1.3 Przetwarzanie danych osobowych jest zatem konieczne, aby:

1.3.1. zgodność z obowiązkami prawnymi Administratora;

1.3.2. negocjować w celu zawarcia lub zmiany umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz w celu późniejszego wykonania takiej umowy

1.3.3. ochrona praw i interesów chronionych prawem Administrator lub inna zainteresowana osoba, pod warunkiem, że jeśli osoba, której dane dotyczą, nie przekazała administratorowi danych osobowych, Administrator nie będzie w szczególności w stanie wypełnić swoich zobowiązań do spełnienia celu stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą, oraz zobowiązań prawnych, jakie Administrator generuje od ogólnego wiążące ustawodawstwo.

1.4 Dane osobowe są gromadzone bezpośrednio przez Administratora z podmiotów danych lub z rejestrów publicznych.

1.5 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w siedzibie Administratora, w jego siedzibie, przez indywidualnych upoważnionych pracowników Administratora lub w zależności od przypadku tj. osoby w stosunku umownym z Administratorem. Przetwarzanie odbywa się przede wszystkim za pomocą technologii komputerowej, ale także ręcznie, w odniesieniu do danych osobowych w formie papierowej, z zastrzeżeniem wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W tym celu administrator podjął wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przekazywaniu, nieuprawnionemu przetwarzaniu i innym niewłaściwym wykorzystaniu danych osobowych. Każda osoba, której dane osobowe mogą być ujawniane, respektuje prawa do prywatności osób, których dane dotyczą, i jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Zgodnie z terminami określonymi w regulaminie wewnętrznym Administratora lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia praw i obowiązków wynikających zarówno ze stosunku umownego, jak i odpowiednich przepisów prawnych lub z innych tytułów dotyczących przetwarzania danych osobowych ( np. uzasadniony interes Administratora, zgoda osoby, której dane dotyczą, itp.)

1.6 Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez przetwarzających, w szczególności przez partnerów umownychAdministratora, którzy udostępniają mu dane w celu zabezpieczenia wyżej opisanych celów, oprócz Administratora i jego pracowników, w trakcie których mogą mieć kontakt z danymi osobowymi osób, których dane dotyczą . Dzięki tym Procesorom Administrator zawiera umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem GDPR. W tym kontekście Administrator, jako Procesor, współpracuje na przykład z firmami, które zapewniają bezpieczeństwo budynków, świadczą usługi IT itp.

1.7 Administrator danych może przetwarzać dane osobowe podane w następującym zakresie: (a) dane identyfikacyjne i adresowe w celu jednoznacznej i jednoznacznej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, tytuł naukowy, stały adres, adres dostawy lub inny adres kontaktowy, adres e-mail , IČ, DIČ; (b) inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail, a także dane osoby, której dane dotyczą, z sieci społecznościowych i inne podobne informacje; c) dane przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą (przetwarzanie zdjęć, wykorzystywanie danych osobowych w celu komunikacji marketingowej, wykorzystywanie plików cookie itp. w przypadkach, gdy Administrator nie jest uprawniony); (d) inne dane osobowe, takie jak numer konta bankowego, nagrania z kamer wideo, a także inne dane osobowe osób, których dane dotyczą, wynikające z konkretnej umowy lub z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

1.8 Administrator przetwarza również dane osobowe automatycznie w celu wykorzystania ich do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących danej osoby w celu spersonalizowania ofert Administratora dla takich osób, których dane dotyczą.

2. Prawa osób, których dane dotyczą

2.1 Administrator w pełni szanuje i przestrzega wszystkich praw podmiotów danych zgodnie z rozporządzeniem GDPR (w szczególności art. 12–23 rozporządzenia w sprawie PKB) i innych ogólnie obowiązujących przepisów.

2.2 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora:

2.2.1. dostęp do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;

2.2.2. napraw je lub wymaż;

2.2.3. ograniczenia przetwarzania;

2.2.4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;

2.2.5. prawo do przenoszenia danych.

2.3 Jeśli podmiot poda dane Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma on prawo w każdej chwili odwołać tę zgodę, w tej samej formie, w jakiej została dostarczona. 2.4 Podmiot danych ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez administratora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

PLIKI COOKIES:
Robix automation s.r.o., z siedzibą Kbel 26, Benátky nad Jizerou, 294 71, IČ: 06890644 (zwaną dalej „Administratorem”) jest operatorem strony internetowej www.robix.cz (zwanej dalej „stroną internetową”). W niektórych przypadkach konieczne jest umieszczenie w urządzeniu odwiedzającym tak zwanych plików cookie w celu prawidłowego funkcjonowania witryny.
 

Co to są pliki cookie: Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy usług. Pliki cookie to małe pliki, które przechowują informacje w przeglądarce i zazwyczaj służą do odróżnienia poszczególnych użytkowników. Jednak na podstawie tych informacji użytkownik nie może zostać zidentyfikowany.

Pliki cookie pomagają na przykład:

• prawidłowe funkcjonowanie naszej strony w celu ukończenia procesu zakupu z jak najmniejszymi trudnościami;

• pamiętanie poświadczeń naszych klientów, aby nie zawsze musieli je wprowadzać;

• Określanie, z których witryn i funkcji najczęściej korzystają użytkownicy; na tej podstawie możemy najlepiej dostosować naszą ofertę do Twoich wymagań;

• Pomóż nam dowiedzieć się, które reklamy są najczęściej oglądane przez użytkowników, aby nie zawsze widzieli tę samą reklamę podczas przeglądania lub nie wyświetlają reklam niezainteresowanych.

Jakich plików cookie używamy:

Pliki cookie używane na naszej stronie można podzielić na dwa podstawowe typy ze względu na ich trwałość. Krótkoterminowe pliki cookie sesji, które są tylko tymczasowe i pozostają przechowywane w przeglądarce do momentu zamknięcia przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które pozostają w urządzeniu przez długi czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia (czas przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu zależy od ustawień samych plików cookie i ustawień Twojej przeglądarki).
 

Pod względem funkcjonalności, jaką wykonuje każdy plik cookie, pliki cookie można podzielić na:

• Konwersja, która pozwala nam analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;

• Śledzenie, które w połączeniu z konwersjami pomaga analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;

• remarketing, którego używamy do personalizowania treści reklam i właściwego kierowania;

• analityczne, aby pomóc nam poprawić komfort korzystania z naszej strony przez zrozumienie, w jaki sposób korzystają z niej użytkownicy;

• Niezbędne, które są ważne dla podstawowej funkcjonalności witryny. Niektóre pliki cookie mogą gromadzić informacje, które są następnie wykorzystywane przez osoby trzecie i które na przykład bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe (tzw. „Pliki cookie stron trzecich”).

Na przykład informacje o produktach zakupionych przez odwiedzających naszą witrynę mogą być wyświetlane przez agencję reklamową, abyśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie banerów reklamowych online na wyświetlanych stronach internetowych. Nie możemy jednak zidentyfikować Cię tymi informacjami.
 

Nazwa pliku cookie: Cel:
Śledzenie AdWords, remarketing
Śledzenie Facebooka, remarketing
Google Analytics Analytical, śledzenie


Jak odmówić korzystania z plików cookie

Jeśli użytkownik nie chce, aby strona internetowa zapisywała pliki cookie, może zablokować te pliki. Zapisane już pliki cookie mogą zostać usunięte przez użytkownika z ich urządzenia. Jednak użytkownik musi wziąć pod uwagę, że w przypadku usunięcia lub zablokowania plików cookie może wystąpić sytuacja, w której witryna może nie być w pełni funkcjonalna lub może nie być poprawnie wyświetlana.

 

Informacje o przeglądarkach i sposobie ustawiania preferencji plików cookie można znaleźć na następujących stronach internetowych: Chrome Firefox Internet Explorer

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie plików cookie.

 

Robix Automaiton Sp. z o.o.,

Ul. Boczna 10,

Żory  44-240

Polska

obchod@robix.cz

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook Sociální Icon

© 2019 Robix automation s.r.o. by Kristýna Jamnická

logo_comau_distributor_2020_web_robix_01